Litteratur og kilder

Trykt litteratur og kilder:

Aslak Bolts jordebok, utg. Chra. 1852 

Bjørkvik, H.: Tiendeskattemanntallet 1520 (21) som historisk kjelde. I Heimen 1966

Bjørkvik, H.: Øydegardar og ny busetjing i Noreg og Sverig i seinmellomalderen. I Hist.tids. 1966 

Bergsland, Knut: Synsvinkler i samisk historie. I Hist.tids. 1974 

Bergsland, Knut: Sørsamiske arvefjell på 1700-tallet. 
I Samer i sør, årbok nr. 2 fra Saemien Sijte, 1984-85 E Boberg, Torsten og Erik Maijstrøm: Tretusen man kvar på fjållet, St.h. 1961                                      

Bonde og prest i Trøndelag ca. 1700. Kommisjonsinnbe- retning 1706. Utg. av Samnemndafor lokalhistorisk gransking i Nidaros bispedøme, Tr.h. 1965  

Borgedal, Paul: Norges jordbruk i nyere tid I-II, Oslo 1966-67

Bromé, J.: Jåmtlands og Hårjedalens historia, bd. II og III, St.h. 1945-54 

Bryn, Halfdan: Selbu og Tydalen. En antroplogisk undersøkelse av mænd, kvinder og barn i to norske indlandsbygder, Kra. 1921 

Bull, Edvard d.e.: Leding, Kra. 1920

De sørligste sørsamene. Fordrag ved det 15. trøndsk-jemtske historikermøte i Snåsa i juni 1984, Tr.h. 1986

Diplomatarium Norvegicum I-XXI, Chra. 1849 1972

Daae, L.: Krigen nordenfjelds 1564, Chra.  1872

Engelstad, Helen: Dobbeltvev i   Norge, Oslo 1958

Falkenberg, Johs.: Samer og fastboende i Rørostraktene. I Norveg 1964

Falkenberg, Johs.: Samiske bruksområder og stedsnavji i Rørostraktene. I Samer i sør, årbok nr. I fra Saemien Sijte, 1982-83

Falkenberg, Johs.: Fra nomadisme til fast bosetning blandt samene i Røros-traktene. I Samer i sør, nr. 2, 1984-85 E Fladby, Rolf: Samfunn i vekst under fremmed styre 1536 1660, Oslo 1986                                                         

Fåltjågeren nr. 7, 1943 (art. av H. Muller) og nr. 39, 1968 («Død på fjållet…»)

Gullikstad, K.J.: Tydalsboka I-II, Tr.h. 1972

Hansen, Ole Stuevold: Bygdefortælling, Tromsø 1873

Helgheim, Johannes J.: Allmugeskolen på bygdene, Oslo 1980

Holmsen, Andreas: Noen skatter fra dansketida. I Heimen VIII, 1948-51 

Holmsen, Andreas: Matrikkel, skyld og skatt. I Heimen IX, 1952-54

Holmsen, Andreas: Gard Bygd Rike, Oslo 1966 

Hørbye, J.C.: Notiser om Thydalen. I Nyt Magasin for Naturvidenskab, bd. 11, 1861 

Haarstad, Kjell: Selbu i fortid og nåtid, I-II, Tr.h. 1972-77 CDF Haarstad, Kjell: Bondenæringen i støpeskjeen, Oslo 1976

Indberetning fra den ved Kongelig Resolution af 12te Juli 1889 til Undersøgelse af Lappeforholdene i Hedmarkens, Søndre og Nordre Trondhjems Amter anordnede Kommission, Kra. 1892 

Johnsen, O.A.: Norges bønder, Oslo 1919 

Kraft, Jens: Topographisk Statistisk Beskrivelse over

Kongeriget Norge, Chra. 1831

Kristiansen, Oskar: De fattige i Norge, Oslo 1934

Krokann, Inge: Det store hamskiftet i bondesamfunnet. I Norsk kulturhistorie, bd. 5, Oslo 1942 

Kvandal, H.: Samenes historie II, Tr.h. 1939

Mandal, Jørg.: Beskrivelse over Finnerne i Tolgen Præstegjeld (1773). I Samer i sør nr. 1, 1982-83

Nissen, Gunnar: Thomas Angells stiftelser, Tr.h. 1967 

Nissen, Kr.: Bonde og øvrighet i Gauldal 1632. I Gauldalsminne 1930 

Nissen, Kr.: De ældste historiske vidnesbyrd om lapper i Sør-Trøndelag. I Fjeld-Ljom 3., 5., 8., 10., og 12. aug. 1921

Nordhagen, Rolf: Den botaniske nasjonalpark ved Sylene. I årbok for DNT 1930 

Norges historie, bd. 1-15 (Flere forfattere). Cappelens forlag, Oslo 1976 1980

Norske historikere i utvalg, bd. V, Oslo 1981

Norsk historisk leksikon, Oslo 1974

Norske lensrekneskapsbøker, bd. VI, Trondheim len 1548-49 og 1557-59, Oslo 1939

Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16. Aarhundre, II, Chra 1896

Næsvold, Jon: Tydal kirke 1696 1946, Tr.h. 1946

Olav Engelbrektssøns jordebog, Oslo 1926 

Ottar nr. 116-17, 1979. Temanummer om sørsamer 

Pryser, Tore: Norsk historie 1814-70, Oslo 1985 

Prytz, A.R.: Foredrag på lappemøte i Trondheim febr. 1917 Trykt i Fjeld-Ljom nr. 120-124, 1920

Reformats af 1589, Kb.h. 1817 

Rolseth, P.O.: Selbo Kobber-Værk, Oslo 1945

Rullorna over de Trondhjemska regimenten utskrivna 1658.

Utg. av Samnemnda for lokalhistorisk gransking i Nidaros bispedøme, Tr.h. 1959 

Salvesen, Helge: Makt og avmakt i samisk historie. I Årbok for Trøndelag, 1979 

Sand, J.P.: Svensken i Selbu og Tydal, Selbu 1898 

Sandmo, J.K.: Skogbrukshistorie, Oslo 1951 

Sandnes, Jørn: Ødetid og gjenreising, Oslo 1971

Sandnes, Jørn: Om samenes utbredelse mot sør i eldre tid. I Hist. tids. 1973

Sandnes, Jørn: Sørsamenes eldste historie igjen. I Hist. tids. 1974 

Schmidt, Olaus: Slekten Angell. I Trondhjemske Samlinger. Årsskrift 1947 

Schnitler, Peter: Grenseeksaminasjonsprotokoller 1742-45, Oslo 1962 

Schøning, Gerhard: Beretning om endeel Uaar og Misvæxt, særdeles i Trondhjems Stift i Norge. I Det Trondhjemske Selskabs Skrifter, I Kb.h. 1761 C Schøning, Gerhard: Reise gjennom en Deel af Norge i de Aar 1773, 1774 og 1775. Ny utg. Tr.h. 1910 

Semmingsen, Ingrid: Drøm og dåd, Oslo 1975

Skattematrikkelen 1647. Bd. 14 Sør-Trøndelag 

Steen, Sverre: Lokalt selvstyre i Norges bygder, Oslo 1968 D Straume, Karin: Åkle-veverske Berit Hilmo. (1764 1859). I Årbok for Nord-Trøndelag hist.lag, 1956

Strinde Jordebog Selleboes Jordebog (Landkommisjonen 1661). Utg. av Samnemnda for lokalhistorisk gransking i Nidaros bispedømme, Tr.h. 1977 

Wahl, J.O.: 2 bidrag til den store nordiske krigs historie. I Norsk militært tidsskrift, 8. hefte, 1909

Wahl, J.O.: Den norske hærs utvikling mellom Gyldenløve- feiden og den store nordiske krig (1680 1700). I Norsk militært tidsskrift, 9. hefte 1909  

Wibe, J.: Trondhjems Stift og Lens Tilstand 1703. I Trondhjemske Samlinger, 2. bd., 1. hefte, Tr.h. 1909 C Aasgaard, Gunnar: Gruber og skjerp i kisdraget Øvre

Guldal Tydal. NGU’s skriftserie nr. 129, Oslo 1927 

 

Norges offisielle statistikk:

Amtmennenes beretninger om Kongeriget Norges

økonomiske Tilstand 1836- 1900

Fattigstatistikk 1866 1900

Folketellinger 1769, 1900

Jordbrukstellingen 1907 

Kommunevalgene     

Stortingsvalgene 

Sundhetstilstanden og medicinalforholdene 

 

Aviser, tidsskrifter, årbøker og årsberetninger:

Heimen 1922

Historisk tidsskrift 1871  

Jul i Nea 1978    

Selbyggen 1889

Søndre Trondhjems Amts Fandhusholdningsselskaps Beretninger 1864 (Inneholder bl.a. beretninger fra Tydal sogneselskap)  

 

Utrykte kilder:

Riksarkivet, Oslo:

Fogderekneskaper for Strinda og Selbu fogderi 1687 1811

Folketellinger 1769, 1801 (EDB utskr. fra Universitetet i Bergen) og 1891 

Jordavgift 1802 (filmkopi Statsark. i Trondheim)

Kirkedepartementet. Svar på rundskriv ang. fattigvesenet 1828 og 1840

Fensrekneskaper for Trondheim len 1557 1662. (Filmkopi 1590 1662 ved Hist. inst., UNIT)

Matrikkel 1665. (Filmkopi ved Statsark. i Trondheim) Regjeringskommisjonens arkiv.

Kreatur og for 1808, Kornavl 1809

 

Statsarkivet, Trondheim:

Bispearkivet 

Folketellinger 1825. (Kopi fra Selbu kommunearkiv), 1835, 1845 og 1855. Tellingene 1865, 1875 og 1900 fins i EDB utskrift (sorterte lister) fra Registreringssentralen for historiske data, Universitet i Tromsø og er oppbevart i Tydal kommune.

Justisprotokoller 

Kirke- og klokkerbøker for Selbu og Tydal

 

Kirke og skole:

Bog hvor udi er Anført Indtægt og udgifterne her ved Tyedah- lens Annex-Kierche. Begyndt med Aaret 1730.

Skoleprotokoller for skoleholderne fra 1838.

Regnskapsprotokoll 1861 1915.

Forhandlingsprotokoller, skolestyret fra 1889.

Skoleprotokoller fra kretsene fra 1890.

Dagbøker for kretsene fra 1889.

Beretning om Tydalens folkeskole 1891-95, 1896 1900.

Diverse rekneskaper, brev og rekninger.

Lister over skoletoll.

 

Fattigvesen:

Protokoll for Tydals fattigkasse 1838 1892.

Regnskabsprotokol Tydals Fattigvæsen 1861 1915.

Protokoll uten navn: Fattigunderstøttelse fra 1838,

Legater og Kirkens register, begynt 1866.

Diverse løspapirer: Rekninger, rekneskaper, korrespondanse, utlikna fattigskatt m.m.

Tydal soknekommune:

Rekneskapsprotokoll 1862- 1918.

Diverse løspapirer: Rekninger, skatterestanser, utlikna skatter, notater m.m.

 

Vegvesen:

Diverse papirer ang. bygging og vedlikehold av veger og bruer i Tydal. Forliksråd:

Ei mappe med korrespondanse, rekneskaper, fullmakter, forliksklager m.m.

Jon Næsvolds arkiv:

Næsvolds etterlatte papirer, gitt til Tydal kommune, inneholder gards- og husholdningsrekneskaper fra Fossan, dokumenter, brever, notater og opptegnelser m.m. Det inneholder også en mengde kildeavskrifter utført av Svend Vold og Jon Næsvold.

Taksationsprotokol for Selbu og Tydal private Brand assurance- forening 1885

«Fjeldbloma», lagsavis for ungdomslaget «Fram». (I Næsvolds arkiv) Generalplan for Tydal kommune 1976-77.

 

Selbu kommunearkiv:

Formannskapets forhandlingsprotokoller 1837 1900.

Selbu og Tydal Private Brandassuranceforening takstprotokoll 18771888.

Selbu og Tydal Herreds matrikuleringsprotokol 1864-66.

Protokol til Selbu Herreds forberede Komité 1864-66.

Herredskommissionens Forhandlingsprotokol 1864-66.

Fr. Birchs forretningsarkiv, deponert i kommunearkivet.

 

Reindriftskontoret, Røros:  

Innberetninger fra lappelensmann og lappefogd 1895, vitneavhør, korrespondanse, årsberetninger, skademeldinger, diverse oppgaver over antall rein, familier m.m.

 

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Trondheim:

Arkeologisk avdeling ved museet:

Funnsbeskrivelser, rapporter og notater.

 

Arkivsaker og kilder i privat eie:

Håkon Hilmo: Amerikabrever. 

Gards- og husholdningsrekneskaper.

Diverse skjøter, kontrakter m.m.

Johanna M. Østby: Amerikabrever.   

Thorstein Øren: Håndskrevne notater, opptegnelser og beretninger m.m. av Erik Øren.

 

Hovedoppgaver og semesteroppgaver:

Tilseth, Ingvar Darre: Svenskenes innfall i Trøndelag 1718-19.

Hovedoppg. i historie 1948.

Uthus, Bodil: Seterbruk i Tydal. Semesteroppg. i historie,

Universitetet i Trondheim, 1986.         

image_pdfimage_print