Forord

2Dette bind II av Bygdebok for Tydal fullfører bygdas historie fram til 1991. Den spenner om mange teamer og saksområder, men dekker naturligvis ikke alle mulige felter ved samfunnsutviklinga de siste hundre år. Hovedvekten legges på næringsliv, kommunikasjoner, kulturliv, kommunestyring og institusjoner.

Et overordna tema er folks økonomiske og sosiale liv, og det har bestemt periodiseringa i boka. Et hovedskille er satt ved 1950. Perioden 1900 — 1950 var prega av både gammelt og nytt og av langsom utvikling, tida etterpå var forandringenes tid. Hver del innledes med et oversyn over befolkningsutviklinga. Første del har også med et kapittel om de tradisjonsbærende kulturytringene som går langt tilbake til 1800-tallet og eksisterte fram til etter okkupasjonstida. Også organisasjonskapitlet i del A griper tilbake til 1800-tallet. Begge temaer, skikker og organisasjonsliv, var lite eller ikke berørt i bind I.

Hver hovedperiode er igjen delt i to deler. De naturlige skiller er tida omkring 1920 og 1970. Okkupasjonstida 1940 – 45 og de nærmeste etterkrigsåra blir behandla i et særskilt kapittel, men settes inn i perioden som begynner med 1920-åra og slutter omkring 1950. Okkupasjonen representerte slutten på denne perioden og markerer overgangen til den nye som kommer.

Kildene til den nyeste tids historie er omfattende og nærmest utømmelige. Detaljerte henvisninger og lister over kildene ville ha tatt atskillige sider, og jeg viser bare til et kort oversyn bakerst i boka.

Det er mange som har lest og kommentert utkaster til denne boka. Jeg vil takke Norsk lokalhistorisk institutt for faglige råd og kommentarer. En særskilt takk rettes til alle i Bygdeboknemnda som har gitt meg de nødvendige korrigeringer og bekreftelser som bare lokalkunnskapen kan gi. Det har vært lange og givende møter i boknemnda, og mye er omskrevet og forbedra etter de kommentarer og råd jeg har fått.

Medlemmene i boknemnda har dessuten vært informanter og kilder til Tydals historie. I tillegg står jeg i gjeld til en rekke personer som har bidratt med opplysninger, sine livshistorier og lånt ut privat materiale. Uten denne supplering av de skriftlige kildene, ville det ikke ha vært mulig å skrive denne boka. Jeg vil også takke Thorstein Øren som har laga tegningene.

Oktober 1991

Sigvart Tøsse

image_pdfimage_print